STREFA
AGENTA
Polityka Prywatności

33 844 78 40

biuro@nowab2.pl

Polityka prywatności

Spełnienie obowiązku informacyjnego wobec właścicieli danych osobowych przetwarzanych przez Agencja Ubezpieczeniowa Nowa B2 Ewa Bogunia w Nowej Wsi, ul. Matejki 13, zgodnie z wymaganiami art.13 RODO (Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE).

Agencja Ubezpieczeniowa Nowa B2 Ewa Bogunia w Nowej Wsi informuje, że przetwarza dane osobowe klientów i jest ich Administratorem na podstawie art. 6 ust.1. lit. a) RODO. Zakres przetwarzanych danych zależy od rodzaju ubezpieczenia lub od rodzaju innej proponowanej usługi, ale zawsze zależy od decyzji klienta, np. pozostawiając zgodę na dowód rejestracyjny klient sam podejmuje decyzję o szybszym zaproponowaniu składki ubezpieczeniowej do wznowienia, wyliczonej z dużym wyprzedzeniem przez Administratora bez konieczności wizyty klienta w biurze.

Dane zostały zebrane na podstawie dobrowolnej zgody, która w każdym momencie może zostać wycofana.

Nie udzielenie zgody lub jej wycofanie wiązać się będzie z brakiem możliwości kontaktu z klientem w innej formie niż listowna lub z brakiem możliwości przygotowywania ofert marketingowych.

Osoby fizyczne, których dane osobowe są przetwarzane przez Agencja Ubezpieczeniowa Nowa B2 Ewa Bogunia w Nowej Wsi mają prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania, uzupełniania, sprostowania, żądania zapomnienia, przenoszenia lub ograniczenia przetwarzania, a także posiadają prawo do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania. Prawo to można realizować w siedzibie Agencja Ubezpieczeniowa Nowa B2 Ewa Bogunia w Nowej Wsi, ul. Matejki 13 od poniedziałku do piątku w godzinach od 9.00 do 16.00.

Agencja Ubezpieczeniowa Nowa B2 Ewa Bogunia w Nowej Wsi nie przetwarza danych osobowych się w sposób zautomatyzowany i nie dokonuje profilowania tych danych.

Odbiorcami danych osobowych mogą być zakłady ubezpieczeniowe lub inne współpracujące firmy przy realizacji oferowanych usług marketingowych, a także firmy obsługujące systemy informatyczne, a także inne firmy powiązane kapitałowo lub osobowo ze Agencja Ubezpieczeniowa Nowa B2 Ewa Bogunia w Nowej Wsi. Zapis o powiązaniu kapitałowym lub osobowym wynika z planowanych zmian w najbliższym czasie w zakresie formy prawnej prowadzenia Agencji ubezpieczeniowej.

Dane osobowe będą przetwarzane do odwołania zgody, jednakże nie dłużej niż 10 lat od ostatniego kontaktu.

Dane nie mogą być przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy, w którym nie stwierdzono odpowiedniego stopnia ich ochrony.

Kontakt do osoby odpowiedzialnej za ochronę danych osobowych: ido@nowab2.pl

Agencja Ubezpieczeniowa Nowa B2 Ewa Bogunia w Nowej Wsi informuje o prawie wniesienia skargi do Organu Nadzoru , zgodnie z zapisami Ustawy o ochronie danych osobowych w przypadku stwierdzenia przetwarzania tych danych niezgodnie z obowiązującym prawem krajowym i europejskim. Organem Nadzoru jest Urząd Ochrony Danych Osobowych w Warszawie, ul. Stawki 2.

Klienci

Agencja Ubezpieczeniowa NOWA B2 Ewa Bogunia informuje, że przetwarza dane osobowe klientów i jest ich Administratorem na podstawie art. 6 ust.1. lit. a) RODO. Zakres przetwarzanych danych zależy od rodzaju ubezpieczenia lub od rodzaju innej proponowanej usługi, ale zawsze zależy od decyzji klienta, np. pozostawiając zgodę na dowód rejestracyjny klient sam podejmuje decyzję o szybszym zaproponowaniu składki ubezpieczeniowej do wznowienia, wyliczonej z dużym wyprzedzeniem przez Administratora bez konieczności wizyty klienta w biurze.

Dane zostały zebrane na podstawie dobrowolnej zgody, która w każdym momencie może zostać wycofana.

Nie udzielenie zgody lub jej wycofanie wiązać się będzie z brakiem możliwości kontaktu z klientem w innej formie niż listowna lub z brakiem możliwości przygotowywania ofert marketingowych Administratora.

Odbiorcami danych osobowych mogą być zakłady ubezpieczeniowe lub inne współpracujące firmy przy realizacji oferowanych usług marketingowych, a także firmy obsługujące systemy informatyczne.

Dane osobowe będą przetwarzane do odwołania zgody, jednakże nie dłużej niż 10 lat od ostatniego kontaktu

Kontrahenci

Spełniając obowiązek informacyjny wobec właścicieli danych osobowych informujemy, że Państwa dane osobowe przetwarzane są w naszej firmie w celach związanych:

  • Ze współpracą biznesową lub dostawą/kupnem towarów i usług i są przetwarzane w zakresie umowy kupna sprzedaży lub innej umowy gospodarczej na podstawie art.6 ust. 1 lit. b)RODO
  • W zakresie realizacji obowiązków wynikających z przepisów prawa (cele podatkowe, rachunkowości, dochodzenie roszczeń)m dane są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c)RODO

Zakres przetwarzanych danych osobowych wynika tylko i wyłącznie z przepisów prawa lub z regulaminów wewnętrznych.

Podanie danych w celu współpracy jest konieczne dla realizacji zakupu lub usługi oraz wystawienia faktury i ich nie podanie uniemożliwia wykonanie określonego zdarzenia gospodarczego.

Odbiorcy danych osobowych są tylko i wyłącznie określeni w przepisach prawa oraz są nimi także firmy obsługujące systemy informatyczne.

Dane osobowe będą przetwarzane przez 5 lat od momentu ostatniego zdarzenia gospodarczego potwierdzonego fakturą lub przez 10 lat od zakończenia trwania umowy.

Dane nie mogą być przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy, w którym nie stwierdzono odpowiedniego stopnia ich ochrony. Stosuje się w takim przypadku odpowiedni sposób techniczny zabezpieczenia tych danych w momencie ich przekazywania oraz w umowach biznesowych.

Dane związane z prowadzeniem firmy

Spełniając obowiązek informacyjny wobec właścicieli danych osobowych informujemy, że Państwa dane osobowe przetwarzane są w naszej firmie w celach związanych z bieżącym prowadzeniem firmy w oparciu o art.6 ust.1 lit. f), tj. w książkach teleadresowych, rejestrach, książkach pocztowych itp.

Zakres przetwarzanych danych osobowych wynika z bieżących potrzeb Administratora lub z regulaminów wewnętrznych.

Podanie danych jest konieczne dla realizacji współpracy biznesowej i ich nie podanie utrudniłoby wykonanie określonego zdarzenia biznesowego.

Odbiorcy danych osobowych są określeni w wewnętrznych procedurach oraz są nimi także firmy obsługujące systemy informatyczne.

Dane osobowe będą przetwarzane przez 10 lat od momentu ostatniego kontaktu.

Poczta mailowa i telefony służbowe

Spełniając obowiązek informacyjny wobec właścicieli danych osobowych, z którymi kontaktujemy się drogą teleinformatyczną, informujemy, że Państwa adres e-mailowy lub numer telefonu przetwarzany jest w naszej firmie w celach komunikacji, na podstawie art.6 ust.1 lit.f) RODO.

Podanie danych wynika z potrzeby szybkiego kontaktu, a nie podanie ich ogranicza kontakt do tradycyjnego za pośrednictwem poczty lub kuriera.

Dane osobowe będą udostępniane innym odbiorcom, na zasadzie dalszego przesyłania poczty dot. konkretnej omawianej tematyki w gronie większej grupy osób, a także dostawcom usług hostingowych.

Dane osobowe zostały pozyskane z różnych źródeł, tj.:

  • bezpośrednio od Państwa, co uznajemy, jako wyrażenie zgody poprzez wykonanie konkretnej aktywności lub podpisanie zgody na kontakt teleinformatyczny
  • z publicznych stron internetowych (kategorie: dane zwykłe, adres e-mail, numer telefonu, nazwa lub imię i nazwisko, adres)

Dane będą przetwarzane przez 10 lat od momentu ostatniego kontaktu lub do momentu otrzymania sprzeciwu co do ich przetwarzania lub żądania ich usunięcia.

Zakres przetwarzanych danych: adres e-mail, numer telefonu, nazwa, adres, imię i nazwisko, treść informacji.

Pracownicy

Spełniając obowiązek informacyjny wobec właścicieli danych osobowych informujemy, że Państwa dane osobowe przetwarzane są w naszej firmie w celach:

  • związanych z zatrudnieniem i są przetwarzane w zakresie zawartej umowy i innych umów dodatkowych na podstawie art.6 ust.1 lit. b) RODO
  • w zakresie realizacji obowiązków wynikających z przepisów prawa (cele podatkowe, rachunkowości, zaopatrzenia emerytalnego, BHP, szkoleniowe, rozliczenia czasu pracy, socjalne) dane są przetwarzane na podstawie art.6.ust.1 lit.c) RODO

Zakres przetwarzanych danych osobowych wynika tylko i wyłącznie z przepisów prawa lub z regulaminów wewnętrznych.

Podanie danych w celu zatrudnienia jest wymogiem ustawowym i nie podanie ich uniemożliwia zatrudnienie.

Odbiorcy danych osobowych są tylko i wyłącznie określeni w przepisach prawa oraz są nimi także firmy obsługujące systemy informatyczne.

Dane osobowe będą przetwarzane przez 50 lat od momentu ustania zatrudnienia w zakresie wynikającym z przepisów prawa, przez 10 lat od momentu ustania innej zawartej z pracownikiem umowy i przez okres 5 lat w pozostałym zakresie.

Adres

Jana Matejki 13
32-651 Nowa Wieś

Kontakt

tel. 33 848 78 40
biuro@nowab2.pl

Pracujemy od 8:00-16:00